موسسه علوم و فنون تهران

قالب جدید موسسه علوم و فنون تهران در اسفند ماه 1401 طی مدت 2 روز توسعه داده شد. هدف از طراحی این قالب نشان دادن سابقه و اصالت و همچنین همگام بودن با مباحث سئو بوده است.

tbs.ir

مشخصات کلی پروژه:

بیس سایت
وردپرس
نوع سایت
آموزشی
قالب سایت
اختصاصی

سایر مشخصات: